column

Заповіді

ДВАНАДЦЯТЬ ОСНОВНИХ ЗАПОВІДЕЙ БРАТСТВА

  1. В основі Братства є традиційна віра у Всевишнього, Великого Будівничого Всесвіту, що ніяк не суперечить різним релігійним віруванням і переконанням, а навпаки об’єднує їх у високому гуманному стремлінні.

  2. Братство спирається на традиційні ритуали і символіку, прискіпливо дотримуючись давніх традицій.

  3. Організаційно Братство є Орденом, до якого належать тільки мужі незалежні і доброї слави, що сповідують у своєму житті ідеали гуманності і братерства у їх глибшому сенсі.

  4. Члени Братства прагнуть добросовісно дотримуватись ритуалів з їхнім повним символічним змістом, як шляху пізнання, втаємничення і духовного вдосконалення, що є засадничими ідеалами організації.

  5. Братство спрямовує своїх членів на духовне самозбагачення, випромінює через них свою високу гуманність на людську спільноту.

  6. Члени братства зобов’язуються поважати переконання і віру кожного, не допускати у своєму колі протистояння політичних чи релігійних думок, бо воно засноване на братерській згоді і взаєморозумінні.

  7. Члени Братства беруть зобов’язання над Книгою Священного Слова, аби надати їм урочистого й освяченого характеру.

  8. Члени Братства поза профанським світом працюють у своєму закритому колі, де завжди обов’язково присутні три Великі Світила Братства – Книга Священного Слова, косинець і циркуль – згідно з засадами конституції Всесвітнього Братства і традиційного порядку.

  9. Братство приймає до свого кола лише чесних і моральних повнолітніх осіб, спроможних осягнути безмежність пізнання.

  10. У своєму колі члени Братства плекають любов до своєї Батьківщини, послух її законам і пошану до законної влади. Вони вважають, що їхній перший обов’язок – шанувати всяку натхненну Працю.

  11. Члени Братства зобов’язуються, дотримуючись свого гідного і високоморального рівня, не викривати сутність духовних основ організації і поширювати її моральний вплив на широкі суспільні кола.

  12. Члени Братства зобов’язуються без вагання подавати один одному братерську допомогу за всіх найскладніших обставин, навіть наражаючи себе на небезпеку. Вони повинні завжди зберігати спокій і рівновагу духу, необхідні для повного самоопанування.

ЛАНДМАРКИ

(ОСНОВНI ПРИНЦИПИ)

ВIЛЬНОГО МУЛЯРСТВА

I. Пiзнавальнi знаки та слова.

II. Подiл символiчного масонства на три градуси

III. Легенда третього градуса

IV. Братством керує головуючий офiцер, що називається Великим Майстром та обирається з числа братiв

V. Великому Майстровi належить право головувати на будь-якому зiбраннi Братства, незалежно вiд часу i мiсця зiбрання 

VI. Великий Майстер має право дарувати право вiдкриття Ложi та проведення працi в нiй

VII. Великий Майстер має право надавати дозвiл на посвяту будь-якого брата в будь-який градус без дотримання термiнiв, передбачених традицiєю

VIII. Великий Майстер має право проводити посвяту в Братство без дотримання звичної процедури

IX. Масонам належиться збиратися в Ложах 

X. Коли брати збираються в Ложi, ними мають керувати Майстер i два Доглядачi

XI. Пiд час зiбрання Ложа має належно охоронятися

XII. Кожен масон має право на представництво в будь-яких загальних зборах Братства, а також вiдповiдним чином iнструктувати своїх представникiв 

XIII. Кожен масон має право апелювати до Великої Ложi чи Загальної Асамблеї Франкмасонiв з приводу рiшень своїх братiв

XIV. Кожен масон має право вiдвiдувати чи бути присутнiм на зiбраннi будь-якої регулярної Ложi 

XV. Жоден вiдвiдувач, не вiдомий присутнiм братам, чи комусь одному з братiв, не має права входу в Ложу, допоки не буде допитаний чи випробуваний згiдно з давнiми традицiями

XVI. Жодна Ложа не має права втручатися у внутрiшнi справи iншої Ложi або ж присвоювати градуси братам-членам iнших Лож

XVII. Кожен масон має пiдкорятися масонському законодавству своєї юрисдикцiї (за мiсцем проживання) не залежно вiд того, належить вiн до якої Ложi, чи нi 

XVIII. Кандидати на посвяту в Братство мають вiдповiдати визначеним вимогам 

XIX. Вiра в iснування Бога, якого називають “Великим Архiтектором (Будiвничим) Всесвiту”

XX. Вiра в Вiдродження до Життя вiчного

XXI. Книга Священного Закону є незмiнною, не замiнною i невiд’ємною частиною оформлення будь-якої Ложi

XXII. Рiвнiсть масонiв

XXIII. Таємнiсть органiзацiї

XXIV. Базування спекулятивної (свiтоглядної) науки на оперативних (дiєвих) началах, а також символiчне використання та пояснення термiнiв цього ремесла задля навчання релiгiйних та моральних принципiв 

XXV. Цi ландмарки є незмiнними

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>